• پست الکترونیک
  • info@metecco.ir

مجتمع پتروشیمی کارون : ساخت مخازن تحت فشار الفین هفـتم